alfaNEXUS jest bezpłatnym wydarzeniem organizowanym wspólnie przez Seedstone Incubation Fund, Poznański Park Naukowo-Technologiczny oraz Scale-up Champions, którego celem jest umożliwienie początkującym przedsiębiorcom, przedstawicielom ośrodków naukowych, a także doświadczonym ekspertom wymianę doświadczeń i dobrych praktyk. Najbliższa edycja wydarzenia, zaplanowana na 27 maja, oprócz interesujących wykładów i panelu dyskusyjnego, da uczestnikom możliwość dyskusji w mniejszych grupach na tematy związane z takimi obszarami jak: współpraca z funduszami VC, wsparcie w komercjalizacji projektów oraz ochrona własności intelektualnej.

W ramach wydarzenia uczestnicy będą mogli wziąć udział w czterech, moderowanych przez ekspertów dyskusjach:

Współpraca z funduszami VC oraz kształt umowy inwestycyjnej

Inwestycja funduszu VC wiąże się…

Seedstone Incubation Fund

Misją Funduszu Seedstone jest wspieranie projektów technologicznych wywodzących się z polskich uniwersytetów oraz z rodzimego biznesu. www.seedstone.vc

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store