Ogólnopolskie Online Office Hours zakończone sukcesem.

114, właśnie tyle spotkań odbyło się 9 czerwca w ramach Online Office Hours organizowanych przez Fundusz Seedstone oraz Poznański Park Naukowo-Technologiczny. Wydarzenie było skierowane do osób i zespołów, które są na początku swojej startupowej drogi. W trakcie spotkań uczestnicy mogli skonsultować swój projekt z doświadczonymi ekspertami, a także porozmawiać o potencjalnej inwestycji. Na uczestników, oprócz organizatorów, czekali przedstawiciele: YouNick Mint, Evig Alfa, Tredecim Innovation oraz SpeedUp Group. Dodatkowo, zainteresowani mogli skonsultować swój pomysł pod kątem grantów z programu #SpeedUpPoP, a także dowiedzieć się więcej o programie Scale Up Champions realizowanym przez PPNT.

Już teraz zapraszamy do kolejnej inicjatywy, organizowanej wspólnie przez Fundusz Seedstone oraz Poznański Park Naukowo-Technologiczny, o nazwie alfaNEXUS. W ramach wydarzenia, które odbędzie się 24 lipca, uczestnicy będą mogli skonsultować swoje pomysły oraz firmy z ludźmi posiadającymi wieloletnie doświadczenie biznesowe. Więcej szczegółów pod tym linkiem.

--

--

Misją Funduszu Seedstone jest wspieranie projektów technologicznych wywodzących się z polskich uniwersytetów oraz z rodzimego biznesu. www.seedstone.vc

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Seedstone Incubation Fund

Misją Funduszu Seedstone jest wspieranie projektów technologicznych wywodzących się z polskich uniwersytetów oraz z rodzimego biznesu. www.seedstone.vc