Październikowa odsłona alfaNEXUS

alfaNEXUS jest bezpłatnym wydarzeniem organizowanym przez Seedstone Incubation Fund, którego celem jest umożliwienie początkującym przedsiębiorcom, przedstawicielom ośrodków naukowych, a także doświadczonym ekspertom wymianę doświadczeń i dobrych praktyk. Najbliższa edycja wydarzenia odbędzie się 15 października i będzie częścią konferencji Startup Poznań. Oprócz merytorycznych prelekcji i warsztatów zaplanowanych przez organizatorów wspomnianej konferencji, uczestnicy w ramach inicjatywy alfaNEXUS będą mieli możliwość odbycia indywidualnych konsultacji z przedstawicielami środowiska Venture Capital.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Szczegóły oraz rejestracja dostępne na stronie internetowej Startup Poznań.

--

--

--

Misją Funduszu Seedstone jest wspieranie projektów technologicznych wywodzących się z polskich uniwersytetów oraz z rodzimego biznesu. www.seedstone.vc

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Seedstone Incubation Fund

Seedstone Incubation Fund

Misją Funduszu Seedstone jest wspieranie projektów technologicznych wywodzących się z polskich uniwersytetów oraz z rodzimego biznesu. www.seedstone.vc

More from Medium

Rabin Karp

StaFi — The Extension of The Liquidity MiningProgram With Pancakeswap & Atrix

Axelar Ağı: Uygulamaları Blockchain Ekosistemleriyle Bağlama Taslak 1.0

A Close view at vEmpire DDAO.