Podsumowujemy spotkanie alfaNEXUS.

alfaNEXUS jest bezpłatnym wydarzeniem organizowanym przez Seedstone Incubation Fund, którego celem jest umożliwienie początkującym przedsiębiorcom, przedstawicielom ośrodków naukowych, a także doświadczonym ekspertom wymianę doświadczeń i dobrych praktyk.

Ostatnia edycja miała miejsce 15 października w formule online i była częścią konferencji Startup Poznań. Uczestnicy mogli skorzystać z licznych warsztatów prowadzonych przez ekspertów, a także z indywidualnych konsultacji z przedstawicielami Seedstone Incubation Fund oraz SpeedUp Venture Capital Group.

Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem, o czym świadczy fakt kompletu uczestników na warsztatach oraz w trakcie konsultacji.

--

--

--

Misją Funduszu Seedstone jest wspieranie projektów technologicznych wywodzących się z polskich uniwersytetów oraz z rodzimego biznesu. www.seedstone.vc

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Seedstone Incubation Fund

Seedstone Incubation Fund

Misją Funduszu Seedstone jest wspieranie projektów technologicznych wywodzących się z polskich uniwersytetów oraz z rodzimego biznesu. www.seedstone.vc

More from Medium

BlueSparrow

Nitro: Fast, professional translations by native speakers, open API

Are You Looking ForUp Coming IDO / IGO ?

StaFi — The Extension of The Liquidity MiningProgram With Pancakeswap & Atrix