Stacjonarna edycja alfaNEXUS w Poznaniu. Podsumowujemy wydarzenie.

28 października 2021 roku odbyła się kolejna edycja alfaNEXUS. Bezpłatne wydarzenie ma na celu umożliwienie początkującym przedsiębiorcom, przedstawicielom ośrodków naukowych, a także doświadczonym ekspertom wymianę doświadczeń i dobrych praktyk. Po przerwie spowodowanej pandemią organizatorzy zdecydowali się na ponowną organizację wydarzenia w formule stacjonarnej.

W Poznaniu spotkało się ponad czterdziestu przedstawicieli nauki, innowacji oraz biznesu, którzy w trakcie wieczornego meetupu wymieniali się wiedzą, doświadczeniem oraz budowali swoją sieć kontaktów. Inicjatywa zakończyła się sukcesem, a organizatorzy, czyli Seedstone Incubation Fund, już zapowiedzieli kolejną edycję, która odbędzie się w 2022 roku.

--

--

--

Misją Funduszu Seedstone jest wspieranie projektów technologicznych wywodzących się z polskich uniwersytetów oraz z rodzimego biznesu. www.seedstone.vc

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Seedstone Incubation Fund

Seedstone Incubation Fund

Misją Funduszu Seedstone jest wspieranie projektów technologicznych wywodzących się z polskich uniwersytetów oraz z rodzimego biznesu. www.seedstone.vc

More from Medium

INTRODUCING: $TEA The first 'yelp' of DeFi.

Maven Capital joined with NextVerse in the metaverse movement

Operation Feed California: California’s Model of Volunteerism in Action

Introducing Zora Labs